Skip to main content
x

Programs

Study programs

Cử nhân VNH
BA in Vietnamese studies
VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH VIỆT NAM HỌC 
Chương trình học
Vietnamese language course information
The Vietnamese Language program offers 10 courses of 6 levels. Each course covers 80 periods.